Zbirka gradbenih in uporabnih dovoljenj

Zbirka gradbenih in uporabnih dovoljenj

Vse od uveljavitve nove gradbene zakonodaje se vsi deležniki v prometu z nepremičninami, še posebej pa nepremičninski posredniki na trgu srečujete s težavami zaradi zaostrenih pričakovanj bank in notarjev. K temu je delno prispevalo tudi nerazumevanje nekaterih določb Gradbenega zakona. Kljub temu da v združenju podpiramo zaostrene zahteve v prometu z nepremičninami, ki bodo na srednji rok privedle do bolj urejenega pravnega in dejanskega stanja nepremičnin, pa smo prepričani, da bi se lahko te cilje doseglo z manj težavami in slabe volje.

Na pobudo Združenja družb za nepremičninsko posredovanje smo se že pred meseci vključili v razpravo namenjeno iskanju rešitev, ki bi vsaj na kratki rok omilile težave nepremičninskih družb oziroma njihovih strank. Žal nam na Ministrstvu za okolje in prostor še ni uspelo doseči takojšnje prilagoditve že delujočega Registra nepremičnin tudi za objavljanje podatkov o starejših gradbenih in uporabnih dovoljenjih, kar bi olajšalo tako položaj strank v prometu z nepremičninami kot samih upravnih enot, ki so v zadnjih mesecih zasute s postopki pridobivanja stare dokumentacije iz arhivov.

Že na začetku se je kot ena od idej pojavila možnost, da bi v okviru Zbornice za poslovanje z nepremičninami vzpostavili zbirko gradbenih in uporabnih dovoljenj, ki bi bila pod določenimi pogoji javno dostopna. Žal nam zaradi določenih tehničnih ovir te ideje do sedaj ni uspelo realizirati. V preteklem tednu pa smo na podlagi dogovora z družbo 100kvadratov d.o.o. takšno zbirko vzpostavili v okviru njihovega CRM programa za nepremičninske agencije (več o programu na spletni strani www.100m2.si). Zbirko smo tudi že dopolnili z vsemi do sedaj prejetimi dovoljenji, v bodoče pa jo bomo ažurno dopolnjevali, tako da bo vsem uporabnikom vsaj nekoliko olajšala njihovo delo.

Na letošnjem posvetu Poslovanje z nepremičninami smo ugotovili, da bi bila zbirka koristna tudi za ostale deležnike v panogi poslovanja z nepremičninami (upravniki, cenilci, …), zato bo pod enakimi pogoji dostopna tudi njim.

Dostop do zbirke je brezplačen, vendar omejen na člane Zbornice za poslovanje z nepremičninami in tiste gospodarske subjekte, ki v zbirko prispevajo dovoljenja. Vsi upravičenci, ki že imajo uporabniški račun na spletni strani www.100kvadratov.si bodo lahko do zbirke dostopali s svojim obstoječim računom, vsem ostalim, tako članom ZPN kot tistim, ki bodo prispevali v zbirko dovoljenj, pa bomo poslali posebna uporabniška imena in gesla. Ažuren seznam dovoljenj v zbirki je objavljen na spletnih straneh ZPN.

Nova dovoljenja, ki jih v zbirki še nimamo, lahko posredujete na zpn@gzs.si in jih bomo v zbirko sproti dodajali. Na isti elektronski naslov se lahko obrnete tudi za dodatna pojasnila.

Zavarovalni produkt za nepremičninske posrednike

V letu 2017 smo se na Združenju družb za nepremičninsko posredovanje odločili, da bomo po zgledu nekaterih drugih stanovskih organizacij, ekskluzivno za člane Zbornice za poslovanje z nepremičninami, na zavarovalnem trgu izvedli aktivnosti z namenom pridobitve najugodnejše ponudbe za zavarovanje splošne civilne odgovornosti iz pisarniške dejavnosti in poklicne odgovornosti nepremičninskega posrednika, kar zahteva že določba 6. člena veljavnega Zakona o nepremičninskem posredovanju. Ta določa, da mora nepremičninska družba pred začetkom opravljanja dejavnosti posredovanja v prometu z nepremičninami zavarovati in imeti ves čas opravljanja dejavnosti posredovanja v prometu z nepremičninami zavarovano odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročitelju ali tretji osebi s kršitvijo pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami na ozemlju Republike Slovenije, za zavarovalno vsoto, ki ne sme biti nižja od 150.000 evrov za posamezen zavarovalni primer oziroma od 350.000 evrov za vse zavarovalne primere v posameznem letu.

Za strokovno izvedbo postopka povpraševanja (razpisa) z namenom pridobitve ponudb kakovostnega zavarovalnega programa, ki bi bile obenem tudi ugodnejše od obstoječih na zavarovalnem trgu, smo izbrali KRIK AKSUM Zavarovalno posredniško družbo d.o.o., ki deluje od leta 1991 in je članica mednarodnega partnerstva zavarovalnih posrednikov UNiBA. S tem ji je omogočen dostop do več pozavarovalnih trgov (Lloyds/London, Moskva, Dubaj ...). Obenem se lahko pohvali z več kot 400 strankami ter z več kot 17 mio EUR zbrane letne premije.

Ob analizi obstoječih zavarovalnih polic, je bilo ugotovljeno, da na zavarovalnem trgu na tem področju obstajajo zelo različni zavarovalni produkti, sklenjena zavarovanja pa nepremičninskim družbam niti približno ne nudijo primernega zavarovanja. Zato smo ob pripravi razpisne dokumentacije posebno pozornost namenili zavarovalnemu programu po meri nepremičninskih družb.

Konec leta 2017 smo na podlagi pripravljene razpisne dokumentacije med vsemi zavarovalnicami, ki delujejo na našem trgu, izvedli razpis in v okviru tega pridobili dve ponudbi. Po izvedenih pogajanjih smo izbrali ponudbo zavarovalnice Wiener Staedtische, podružnice v Ljubljani, s katero smo v začetku novembra tudi sklenili krovno pogodbo.

V okviru sklenjene krovne pogodbe za zavarovanje odgovornosti smo, izključno za člane ZPN, ob sklenitvi zavarovanja zagotovili naslednje ugodnosti:

·       škodo, ki jo povzročijo vsak član kot zavarovalec sklene zavarovanje na podlagi te krovne pogodbe za zavarovalne vrste določene s to pogodbo na način in pod pogoji, kot to določa ta pogodba;

·       osnove za določitev zavarovalne premije po posamezni zavarovalni vrsti so fiksne za ves čas trajanja te pogodbe z upoštevanjem določil o poslovno tehničnem rezultatu in vsebujejo vse elemente iz katerih so sestavljene;

·       zavarovalne pogodbe (police) trajajo eno leto in so permanentne, kar pomeni, da jih lahko vsaka pogodbena stranka odpove s 3 mesečnim odpovednim rokom ob koncu posameznega zavarovalnega leta;

·       premija se plačuje vnaprej v enkratnem znesku in če zavarovalna premija presega 600 EUR bruto, se lahko plača v več obrokih, s tem da je minimalna višina obroka 300 EUR;

·       možnosti načina plačila so poleg letnega oziroma enkratnega plačila še: polletno, kvartalno in mesečno, če so izpolnjeni kriteriji iz zgornje alineje;

·       zavarovanje v vsakem primeru krije tudi solidarno odgovornost zavarovanca za:

o   pravne ali fizične osebe, ki jim zavarovanec odda dela v izvajanje kot svojim pogodbenim podizvajalcem;

o   zunanji pogodbeni sodelavci (fizične osebe, ki imajo sklenjeno podjemno ali drugo pogodbo z zavarovancem). V tem primeru ima zavarovalnica pravico uveljavljati regres od podizvajalca oziroma zunanjega pogodbenega sodelavca, ki je s svojim ravnanjem povzročil škodo. Če so podizvajalci oziroma pogodbeni sodelavci navedeni v polici kot "sozavarovane osebe" velja, da imajo enako kritje kot zavarovanec, vendar le za dela, ki jih izvajajo za zavarovanca;

·       v kolikor je zavarovalec samostojni podjetnik, je v zavarovanje vključena tudi odgovornost zasebnika v okviru izvajanja dejavnosti samostojnega podjetnika;

·       v kolikor je zavarovalec pravna oseba, je v zavarovanje vključena tudi odgovornost zasebnika na službeni poti in, če zasebnik nima sklenjenega drugega zavarovanja odgovornosti.

·       v primeru franšize zavarovalnica obravnava in obračuna vse odškodninske zahtevke ter izplača odškodnino in nato zavarovalca pozove k plačilu dogovorjene franšize. Zavarovalec plača zavarovalnici dogovorjeno franšizo v roku 14 dni od dneva prejema poziva s strani zavarovalnice. Zavarovalnica mora pred sodno in izvensodno poravnavo za znesek v višini franšize pridobiti pooblastilo s strani zavarovalca;

·       zavarovalno kritje se nanaša na škodne dogodke, ki nastanejo na geografskem območju Evrope;

·       v zavarovalno kritje je vključeno retroaktivno zavarovalno kritje za obdobje enega leta;

·       agregat zavarovalnega kritja je dvojna zavarovalna vsota;

·       bonus na dosežen skupni poslovno tehnični rezultat:

o   osnovo za izračun bonusa na doseženi skupni poslovno tehnični rezultat predstavlja skupna obračunana zavarovalna premija (brez DPZP):

o   škodni rezultat se izračunava po preteku vsakega zavarovalnega leta, vendar prvič po 1.1.2020. Pri izračunu se upošteva obračunana zavarovalna premija in likvidirane škode v celotnem zavarovalnem obdobju;

o   obračunana letna zavarovalna premija se zmanjša za morebitne že izplačane bonuse. Likvidiranim škodam se prištejejo tudi škode v reševanju (škodna rezervacija na prvi dan zavarovalnega leta v katerem se izračunava škodni rezultat) in odštejejo regresirane škode;

o   zavarovalnica najkasneje do 30.01. vsako leto zavarovalnemu posredniku naročnika posreduje izračun bonusa na doseženi poslovno tehnični rezultat za preteklo zavarovalno leto in ga izplača zavarovalcem do 15.03.

Škodni rezultat (v %)   Bonus na doseženi
skupni poslovno tehnični rezultat (v %)
 od 0 do vključno 10  25
 nad 10 do vključno 20
 20
 nad 20 do vključno 30 15
 nad 30 do vključno 40  10
 nad 40 do vključno 50  5

 

·       še posebej za zavarovanje poklicne odgovornosti nepremičninskega posrednika:

o   zavarovanje velja tudi za kršitve (strokovne napake), ki izhajajo oziroma so bile storjene največ eno leto pred začetkom veljavnosti zavarovanja, razen če je to drugače določeno v polici;

o   stroški in obresti se ne vštevajo k zavarovalni vsoti, razen če so ti posledica neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti zavarovalca iz sklenjenega zavarovanja;

o   kazni oziroma globe, ki jih kot pravno priznano škodo, zaradi posledice kršitve (strokovne napake) zavarovanca, uveljavlja tretja oseba zavarovalca na podlagi (civilno) odškodninskega prava so vključene v zavarovalno kritje;

·       v kolikor je sklenjeno tudi zavarovanje splošne civilne odgovornosti iz pisarniške dejavnosti (SCO) je vključeno tudi zavarovalno krije odgovornosti zavarovanca:

o   delodajalčeva odgovornost s podlimitom 20% od zavarovalne vsote;

o   zaradi odškodninskih zahtevkov tretjih oseb zaradi izliva vode, ki je posledica kakršnegakoli poškodovanja vodovodnih, toplovodnih, parovodnih ali kanalizacijskih cevi in povzroči uničenje, poškodbo ali izginitev stvari;

o   za ravnanje delavcev, ne glede na to ali so pri zavarovancu zaposleni ali ne, oziroma oseb, za katerih ravnanje zavarovanec kakorkoli odgovarja, za škode, ki jih povzročijo pri opravljanju svoje službe oziroma pri opravljanju dela in nalog za zavarovanca;

o   zaradi obstoja garaže, ki je na zemljišču ali v objektih, če ne gre za garažo, dano v zakup, ali za garažo, ki se uporablja za opravljanje dejavnosti hrambe vozil;

o   zaradi uporabe osebnih in tovornih dvigal ter podobnih naprav (žerjavi ipd.);

o   odškodninskih zahtevkov vseh oseb, ki izvirajo iz dejavnosti na terenu;

o   vse dodatne nevarnostne vire, ki izvirajo iz zavarovančeve registrirane dejavnosti (vključno hišna in zemljiška posest);

o   zavarovanje krije tudi odškodninske zahtevke za škode na stvareh, ki so bile predane zavarovalcu ali osebi, ki deluje zanj, vendar zgolj kadar gre za namen izvajanja ogledov in

o   v zavarovalno kritje je vključena odgovornost zavarovanca za stroške ponovne izdelave dokumentov.

Podrobnejša navodila za sklenitev zavarovanja in kalkulator za izračun zavarovalne premije, ki je odvisna od želene zavarovalne vsote in samopridržaja (franšize), so dostopna na spletni strani:

https://www.simpbroker.com/v2/public/PonudbaOdgovornostZpn.aspx in 

pri Zavarovalno posredniški družbi KRIK AKSUM, tel. 01 56 51 410 ali e-pošti info@krikaksum.si.

Arhiv: Udrihanje po posrednikih ne bo rešilo zavožene stanovanjske politike

Udrihanje po posrednikih ne bo rešilo zavožene stanovanjske politike

Na Združenju družb za nepremičninsko posredovanje, ki deluje v okviru GZS-Zbornice za poslovanjem z nepremičninami, s presenečenjem ugotavljamo, da dejavnost posredovanja v prometu z nepremičninami ostaja priročen poligon za nabiranje političnih točk, čeprav gre za panogo, ki na delovanje družbenih podsistemov ali na vsakdanje življenje državljanov niti približno nima takšnega vpliva kot ga želijo predstaviti glavni protagonisti napadov.

Potem ko je lani propadel poskus prejšnje vlade, da bi (v določenih delih na neustaven način) dodatno omejili dejavnost posredovanja v prometu z nepremičninami s povsem nerazumnimi omejitvami, ki jim v ostalih državah EU ne najdemo podobnih, se je sedaj za podoben poskus odločila stranka Levica, ki je v torek 23.4.2019 v zakonodajni postopek vložila predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o nepremičninskem posredovanju.

Izvirni greh tokratnega predloga izhaja iz dejstva, da predlagatelj očitno za neučinkovito stanovanjsko politiko oziroma za visoke cene nepremičnin krivi tudi nepremičninske posrednike oziroma dejavnost nepremičninskega posredovanja. Je pa to stališče praktično v celoti napačno. Na visoke cene (nakupa in najema) nepremičnin vpliva predvsem pomanjkanje nepremičnin, še posebej stanovanj, na trgu. Za to stanje pa je v veliki meri odgovorna ravno država, ki kljub opozorilom vseh deležnikov ne izvede nujnih ukrepov za zagon gradnje javnih najemnih stanovanj. Med temi ukrepi je gotovo najpomembnejši uskladitev vrednosti točke za določitev neprofitne najemnine. Le to bi izvajalce stanovanjske politike motiviralo, da bi pospešeno gradili javna najemna stanovanja, s čimer bi tudi bistveno vplivali na ponudbo nepremičnin na trgu in posledično na cene.

Ker iz predloga izhajajo številne poenostavitve in posploševanja, moramo ponovno opozoriti, da gre v primeru posredovanja v prometu z nepremičninami za popolnoma neobvezno storitev, zato je po našem trdnem prepričanju že sedanji nivo njene regulacije bistveno prestrog. Tako zakonske omejitve višine plačila za posredovanje po naših podatkih ne pozna nobena druga država EU, tudi pri nas pa težko najdemo zakonske omejitve plačil za storitve, ki za državljane niso obvezne. Eno od izjem predstavljajo omejitve cen pogonskih goriv, katerih prodajne cene so v Republiki Sloveniji še vedno regulirane, pri čemer velja omeniti, da je nakup goriva za državljane praktično nujen, medtem ko se za angažiranje nepremičninskega posrednika stranke odločajo zgolj v 30 – 50 odstotkih nepremičninskih poslov. Država tako nima popolnoma nobenih opravičljivih razlogov niti za sedanjo omejitev višine plačila za posredovanje (4% vrednosti nepremičnine), še manj pa to velja za morebitne nove omejitve. V tem smislu smo trdno prepričani, da je naša ureditev tudi v nasprotju z določbami Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2006/123/ES o storitvah na notranjem trgu (DSNT), ki je bila sprejeta 12.12.2006. Očitno pa s strani Evropske komisije na to neskladje še nismo bili ustrezno opozorjeni. Republika Hrvaška je iz teh razlogov svoj zakon, ki ureja nepremičninsko posredovanje, spremenila že v letu 2012 in od tedaj višina plačila za posredovanje ni več zakonsko omejena. Na tem mestu lahko poudarimo, da je dejavnost nepremičninskega posredovanja zelo konkurenčna dejavnost, da je registriranih preko 500 nepremičninskih družb in da je na trgu več kot 2100 posrednikov z licenco, za vstop novih na trg pa ni nobenih ovir, kar pomeni, da gre za konkurenčno okolje, kjer se cene storitev oblikujejo po tržnih načelih. Če bi bile cene previsoke, bi za to poskrbel trg sam in intervencija države v nobenem primeru ni potrebna.

 

Posebej moramo omeniti tudi vztrajno uporabo pojma »provizija« namesto zakonsko določenega pojma »plačilo za posredovanje«. Negativna konotacija prvega je namreč za predlagatelja izjemno priročna za dodatno omalovaževanje vloge in pomena nepremičninskega posrednika, kar se v laični javnosti dogaja že dolgo. Pojem »plačilo za posredovanje« na drugi strani poudarja, da gre pri tem za plačilo za storitve, ki jih, primerjalno pravno gledano zelo strogo, določa Zakon o nepremičninskem posredovanju (v nadaljevanju: ZNPosr). Posledično pa vloga nepremičninskega posrednika kot strokovnjaka strankam v postopku zagotavlja tudi precej večjo pravno varnost, kot če so v postopku prepuščene lastnemu znanju.

Posebej se moramo dotakniti tudi primerjalnega pregleda ureditve v drugih pravnih sistemih, ki ga je predlagatelj vključil v predlog zakona. Že pri opisu avstrijske in nemške ureditve skuša predlagatelj z navajanjem odstotkov prikazati kot da je višina plačila regulirana s strani države, čeprav temu ni tako. Še bolj očitno je zavajanje ob opisovanju ureditve na Hrvaškem, pri čemer predlagatelj izrecno navaja: »Plačilo za posredovanje je omejeno na največ 6 % od kupoprodajne cene, vendar samo za posredniške pogodbe sklenjene s potrošniki, sicer pa brez omejitev višine v zakonu.« Ta trditev je v celoti napačna, v kar se lahko vsakdo prepriča z vpogledom v trenutno veljaven Zakon o posredovanju v prometu nepremičnin, ki je tudi javno objavljen. Ureditev kot jo opisuje predlagatelj je sicer v Republiki Hrvaški veljala, vendar le do spremembe v letu 2012, ko je zakonodajalec, predvsem zaradi uskladitve z določbami DSNT, te omejitve odpravil. Predlagatelj tako očitno z navajanjem napačnih podatkov glede vsebine tujih ureditev skuša prikazati omejitve plačila za posredovanje kot nekaj običajnega. Resnica pa je povsem drugačna, saj po našem vedenju danes zakonska omejitev plačila za posredovanje v prometu z nepremičninami ne obstaja več v nobeni državi EU. To pa je za konkretni predlog izjemno pomemben podatek.

Kljub temu, da smo razloge proti novim omejitvam podrobno pojasnjevali že ob lanskem poskusu sprememb Zakona o nepremičninskem posredovanju, moramo ob tem vnovičnem poskusu ponovno podrobno predstaviti razloge proti predlaganim spremembam, hkrati pa pojasniti, zakaj predlagane spremembe nikakor ne bi imele učinkov, ki jih v predlogu navaja predlagatelj, torej stranka Levica.

Nabor rešitev stranka Levica začenja s predlogom, da storitev nepremičninskega posredovanja vedno plača tisti, ki jo naroči. Na prvi pogled lahko predlog zveni všečno, vendar predlagatelj ob tem pozablja, da si vsaka stranka v poslih takšne vrednosti že vnaprej preračuna svoje stroške. Posledično prodajalec v zahtevano ceno nepremičnine vključi tudi stroške postopka. To pa pomeni, da se kupec (vsaj posrednemu) kritju stroškov ne more izogniti. Je pa dogovor o pogodbeni ceni nepremičnine pa tudi o vseh zadevnih stroških vedno tudi predmet pogajanj med strankama in tako ne vidimo prav nobenega razloga, da bi strankam v tem smislu omejevali pogodbeno svobodo. Predlagatelj pozablja tudi na pozitivne učinke delitve plačila za posredovanje, saj se v takšnih primerih stranke bolje zavedajo, da mora nepremičninski posrednik na podlagi določb ZNPosr ščititi interese obeh strank in ne zgolj naročitelja. Predlagatelj navaja, da želi s tem predlogom »zlasti znižati ceno nepremičnin, ki se oddajajo v najem«. Takšnega cilja pa s predlaganim ukrepom gotovo ne bi dosegli. Tudi, če bo celotno plačilo za posredovanje kril naročitelj (v tem primeru najemodajalec), bo svoje stroške na tak ali drugačen način prelil v najemnino, ki se bo v tem primeru lahko le povišala.

Drugi predlog stranke Levica se nanaša na višino plačila za posredovanje pri najemnih poslih, ki naj bi bila po predlogu omejena na 4% pogodbene vrednosti. Ob tem navajajo dva učinka takšnega predloga. Po eni strani naj bi to pomenilo pocenitev storitev nepremičninskega posredovanja, po drugi strani pa naj bi se najemodajalce in posrednike sililo v sklepanje najemnih pogodb s čim daljšim rokom trajanja. Tudi v tem primeru pa se predlagatelj moti. Takšna omejitev v nobenem primeru ne bi pomenila pocenitve storitev nepremičninskega posredovanja, ampak nepremičninski posredniki poslov, za katere ne bi mogli zaračunati ustrezne cene, ne bi prevzemali. To pa bi posledično pomenilo, da bi se še več poslov izpeljalo brez sodelovanja nepremičninskih posrednikov. To pa po eni strani pomeni bistveno nižjo pravno varnost strank (najemodajalca in najemnika), po drugi strani pa tudi bistveno manj pobranih davkov, saj se pri poslih, pri katerih sodeluje posrednik, davek praktično vedno odvede, v ostalih poslih pa je v praksi to prej izjema kot pravilo. Zgrešeno je tudi prepričanje predlagatelja, da ima posrednik kakšen vpliv na obdobje trajanja najema. Ta je namreč odvisen od najemodajalca in ga ta gotovo ne bo pripravljen podaljševati zgolj zato, da bi posrednik dobil ustrezno plačilo. Tudi v tem delu je predlog tako skregan z logiko.

Ob tem ne moremo mimo trditve predlagatelja, da »pregled nepremičninskega trga pokaže, da si nepremičninski posredniki za posredovanje pri najemu največkrat zaračunajo dve mesečni najemnini plus DDV«, ki po našem mnenju na najbolj očiten način pokaže nerazumevanje gospodarske dejavnosti kot take, še posebej pa dejavnosti posredovanja v prometu z nepremičninami. Nepremičninski posredniki si namreč davka na dodano vrednost ne zaračunajo, ampak ga vedno zaračunajo v imenu države in ga tudi odvedejo na račun države. S predlogom je torej stranka Levica prišla tako daleč, da nepremičninske posrednike krivi tudi za strošek države. Velja pa omeniti, da bo tudi pobranega davka na dodano vrednost manj, če bo zaradi predlaganih ukrepov manj izvedenih poslov.

Najbolj nerazumen, po našem trdnem prepričanju pa tudi protiustaven, pa je tretji predlog, ki se nanaša na omejitev višine dejanskih stroškov. Po eni strani je nerazumno (če uporabimo mil izraz) govoriti, da je nepremičninska družba upravičena do plačila dejanskih stroškov, po drugi strani pa te stroške navzgor omejevati. Če že, bi morali v takem primeru te stroške poimenovati »administrativni«. Dejstvo je, da gre za stroške, ki si jih nepremičninska družba lahko zaračuna izjemoma in v skladu z veljavnim cenikom. Poleg tega se mora stranka s temi stroški vedno strinjati že ob podpisu pogodbe o posredovanju. Zato nikakor ne moremo govoriti o zavajanju strank. Predlog naj bi bil namenjen preprečevanju zlorab, kar je nekoliko paradoksalno. Dejstvo, da gre za zlorabe, namreč že sedaj pomeni, da nekdo ravna v nasprotju s pravili. Če bomo pravila zaostrili bo zlorab lahko samo več in ne manj. Uveljavitev tega predloga bi za posledico nedvomno imela tudi preverjanje ustavnosti zakona, saj predlog brez posebej utemeljenega razloga omejuje ustavno zagotovljeno svobodno gospodarsko pobudo. Poleg tega pa posega tudi v pridobljene pravice, ki so določene v 848. členu Obligacijskega zakonika.

V zaključku obrazložitve predloga stranka Levica navaja, da bodo s sprejemom novele največ pridobili zlasti bodoči najemniki tržnih najemnih stanovanj, ki jim ne bo več treba plačevati dela »provizije« za storitev, ki je niso naročili, hkrati pa bodo najemodajalci stimulirani v oddajo nepremičnin za čim daljše obdobje. Z omejitvijo višine plačila za posredovanje in z omejitvijo dejanskih stroškov, ki jih lahko zaračunajo nepremičninski posredniki, pa bodo po njihovem mnenju na boljšem tudi najemodajalci. Jasno je, da navedeni učinki predlaganih sprememb ZNPosr ne vzdržijo resne presoje. Stroške posredovanja bo namreč prodajalec ali najemodajalec vedno vsaj v delu (skozi kupnino ali najemnino) prevalil na kupca oziroma najemnika. Najemodajalci pa zaradi omejitve višine plačila za posredovanje ne bodo čisto nič bolj stimulirani v oddajo nepremičnin za daljše časovno obdobje. Za takšen učinek bi moral zakonodajalec predvsem izboljšati pravni položaj najemodajalca, kar pa je urejeno v Stanovanjskem zakonu. 

Boštjan Udovič
Direktor GZS-ZPN

Arhiv: Izobraževalni seminar za nepremičninske posrednike

Arhiv: Izobraževalni seminar za nepremičninske posrednike


ZDNP- Združenje družb za nepremičninsko posredovanje pri GZS-ZPN
vabi na izobraževalni seminar za nepremičninske posrednike

v četrtek, 19. aprila 2018, ob 9. uri, v prostorih GZS. 


Na izobraževalnem seminarju se boste seznanili s trenutno najbolj aktualnima temama: Splošno uredbo o varstvu podatkov – GDPR in Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma – ZPPDFT-1.

Strokovna služba ZPN v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki pripravlja vzorce dokumentov po GDPR (Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov, Katalog zbirke osebnih podatkov z že vključenimi nekaterimi evidencami nepremičninsko posredniških družb, obrazec za soglasje posameznika, obrazec za preverjanje obstoječih privolitev, obrazec oz. izjava o ravnanju z osebnimi podatki, dopolnitev splošnih pogojev poslovanja in pogodbe o posredovanju) in vzorce dokumentov po ZPPDFT-1 (Akt o notranji kontroli izvajanja ZPPDFT-1, seznam indikatorjev za prepoznavanje sumljivih transakcij in seznam indikatorjev za prepoznavanje sumljivih transakcij).

Glede na to, da je Vlada RS šele 5. aprila sprejela besedilo predloga novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in ga predložila Državnemu zboru RS v obravnavo po nujnem postopku ter da Urad za preprečevanje pranja denarja prav tako še ni sprejel Smernic za izvajanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma za pravne in fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo poslovanja z nepremičninami, vzorci dokumentov do izobraževalnega seminarja žal ne bodo na voljo.

Udeležencem izobraževalnega seminarja bomo pri naročilu vzorcev dokumentov upoštevali dodaten 20% popust.

Program 

08.30 – 09.00 Prijava udeležencev
09.00 – 11.00

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma – ZPPDFT-1, Andraž Trtnik

 • predstavitev osnovnih pojmov (pranje denarja, terorizem) 
 • do so zavezanci za izvajanje 
 • naloge zavezancev (opisi posameznih zakonskih zahtev) 
 • obveznosti strank do zavezancev 
 • poročanje iz naslova ZPPDFT-1 (kaj poročajo banke – splošno znanje) 
 • tveganja za zavezance 
 • tveganja za stranke zavezanca 
 • omejitve po ZPPDFT-1 
 • sankcije za neustrezno izvajanje ZPPDFT-1  

  Odgovori na vprašanja.

11.00 – 11.30 Odmor
11.30 – 13.30

GDPR in vpliv na poslovanje v prihodnje, Janez Stušek

 • kaj prinaša GDPR oz. njen vpliv 
 • kako se lotiti zadeve? 
 • ideje za v razmislek oz. predlagani koraki  
 • pravna podlag za obdelavo OP 
 • pravica do seznanitve z lastnimi OP 
 • pravica do popravka 
 • pravica do omejitve obdelave 
 • pravica do izbrisa 
 • pravica do prenosljivosti podatkov 
 • bvestilo o obdelavi OP 
 • evidenca dejavnosti obdelave 
 • naloge pooblaščene osebe za varstvo 
 • iznos op v tretje države.

Odgovori na vprašanja.Predavatelja

Andraž Trtnik se s področjem preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma se v bančnem sektorju ukvarjam preko 10 let, in sicer opravljam delo pooblaščenca za preprečevanje PD in FT. Aktivno sodelujem tudi na Združenju Bank Slovenije (ZBS). Ker me področje zelo zanima, se z njim ukvarjam tudi samostojno v okviru svoje dejavnosti. V teh letih sem si nabral veliko praktičnih izkušenj glede izvajanja zakonskih določil, tako s področja vzpostavitve sistemov v organizacijah, kot s področja izobraževanj zaposlenih. Na podlagi preteklih izkušenj vedno iščem optimalne rešitve, ki so prilagojene značilnostim posameznega zavezanca.

Janez Stušek, diplomant FVV (2003) in PF Maribor (2007) je zakoniti zastopnik in solastnik Odvetniške pisarne Stušek d.o.o.. Danes kot tudi v okviru svoje odvetniške poklicne poti kjer je bil več let strokovni vodja ene izmed večjih odvetniških pisarn, se je (med drugim) ukvarjal s področjem varstva osebnih podatkov, človekovih pravic, medijskega prava ter s tem povezanih pravnih vej. Bil je asistent na FVV za področje kazenskega prava in policijskih pooblastil. Izobraževanje nadaljuje kot doktorski kandidat na področju IT prava. Deluje tudi kot strokovnjak na področjih varstva osebnih podatkov, zasebnosti, IT prava, mednarodnega kazenskega prava, policijskih pooblastil, človekovih pravic in prava novih tehnologij. Bil je zunanji sodelavec Sveta Evrope in Združenih narodov. Janez Stušek je tudi avtor več publikacij na področju kazenskega prava, policijskih pooblastil, protikorupcijske zakonodaje, ter soavtor knjige "Pravo in nadzor v dobi velikega podatkovja".

Kotizacije

70,00 EUR + DDV (85,40€ z DDV)

za posameznega udeleženca iz istega podjetja in vključuje udeležbo na seminarju, e-gradivo, postrežbo v odmoru in potrdilo o udeležbi.

Popusti

ČLANSKI:
- 30% za člane GZS-ZPN = 49,00€+DDV (59,78€ z DDV)
- 15% za člane GZS = 59,50€+DDV (72,59€ z DDV)
KOLIČINSKI
- 20% za drugega in vse nadaljnje udeležence iz istega podjetja

DDV se obračunava po splošni 22% stopnji. Kotizacijo nakažite najkasneje dva dneva pred dogodkom na TRR GZS: SI56 0292 4001 7841 495; obvezno navedite sklic 2060-5054. 

Plačilo kotizacije je pogoj za udeležbo na seminarju. Po dogodku vam bomo izstavili račun.

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest oziroma do dva delovna dneva pred seminarjem na naslednji način:


e-prijavnica

Na podlagi pisne prijave vam bomo izstavili ponudbo za plačilo kotizacije, ki jo poravnate najkasneje do 17.04.2018 na TRR GZS št.: SI56 0292 4001 7841 495; obvezno navedite sklic 2060-5054.

V primeru, da zaradi nepredvidenih okoliščin kotizacija ne bo pravočasno vplačana, vas prosimo, da na izobraževalni seminar prinesete potrdilo o plačilu kotizacije.

Vsem, ki boste pravočasno plačali kotizacijo bomo, dan pred dogodkom, na e-naslov posredovali gradivo zato vas prosimo, da nam posredujete e-naslove udeležencev. 

Odjave


Odpoved prijave na izobraževanje je možna le v pisni obliki, posredovani po e-pošti na naslov zpn@gzs.si. Skrajni rok za pisno odpoved z vrnitvijo 100% plačila kotizacije je tri (3) delovne dni pred začetkom seminarja. V primeru nepravočasne odjave, oz.neudeležbe pa že plačanih kotizacije nismo dolžni vrniti.  

Splošni pogoji ZPN

Informacije


GZS-Zbornica za poslovanje z nepremičninami, Vida Logar, telefon 01/58 98 240, e-pošta: zpn@gzs.si.  

Udeleženci izobraževalnega seminarja imajo možnost brezplačnega parkiranja do zasedbe mest v 1. garaži oziroma na zunanjem parkirišču GZS.

 

Dobrodošli na izobraževalnem seminarju za nepremičninske posrednike

 

 • zakaj veliko investicij v gradbeništvu ni profitabilnih
 • Zakaj nepremičninski trg v Sloveniji tako niha
 • Kako preveriti možnost gradnje
 • Pravilno sklenjen krog v nepremičninskem poslu (gradnja in prodaja)
 • zakaj veliko investicij v gradbeništvu ni profitabilnih
 • Zakaj nepremičninski trg v Sloveniji tako niha
 • Kako preveriti možnost gradnje
 • Pravilno sklenjen krog v nepremičninskem poslu (gradnja in prodaja)
 • Arhiv: Gradbena zakonodaja za nepremičninske posrednike

  Arhiv: Gradbena zakonodaja za nepremičninske posrednike


  ZDNP- Združenje družb za nepremičninsko posredovanje pri GZS-ZPN
  vabi na izobraževalni seminar za nepremičninske posrednike

  v četrtek, 25. januar 2018, ob 9. uri, v prostorih GZS. 


  Na izobraževalnem seminarju se boste seznanili s trenutno veljavno zakonodajo s področja gradnje objektov s poudarkom na vidikih, ki zanimajo nepremičninske posrednike. 

  Program 

  08.30 – 09.00 Prijava udeležencev
  09.00 – 11.00
  Milan Rađenović, univ.dipl. ing. arh., Arhi-3k d.o.o.

  • sedanji problemi v zakonodaji 
  • novi zakon v praksi
  • legalizacija nelegalnih objektov
  • zakaj veliko investicij v gradbeništvu ni profitabilnih
  • zakaj nepremičninski trg v Sloveniji tako niha 
  • kako preveriti možnost gradnje
  • pravilno sklenjen krog v nepremičninskem poslu (gradnja in prodaja)

  11.00 – 11.30 Odmor
  11.30 – 12.30
  Milan Rađenović, univ.dipl. ing. arh., Arhi-3k d.o.o.

  Odgovori na vprašanja

  Feng Shui nepremičnine - ko energija dela za vas

  Tanja Glažar, feng shui svetovalka

  12.30 - 13.30

   


  Predavatelja

  Milan Rađenović, univ.dipl. ing. arh., 21 let dela, 3 leta interier design, 4 leta dela v podjetju, ki je izvajalo gradnjo za trg. Od leta 2003 pa dela v podjetju Arhi-3k za zasebne naročnike in projekte za trg: osnovna dejavnost izdelava načrtov, pridobivanje in urejanje dokumentacije za gradbeno dovoljenje PGD, izdelava dokumentacije za gradnjo PZI, nadzor nad gradnjo, izdelava dokumentacije za uporabno dovoljenje PID.

  Tanja Glažar,  učiteljica, predavateljica, avtorica številnih člankov, osebna svetovalka in soustvarjalka prostora. Ima znanje tradicionalnega feng shui-ja, ki ga dopolnjuje s svojo, sodobno metodo energijskega čiščenja prostorov ter aktivacijo življenjske energije. Sočasno pa vodi inovativna izobraževanja na področju osebnih energij, medsebojnih odnosov in usklajevanja energij v prostorih in okolici. Je ing. radiologije, ki že več kot 15 let dela v storitveni dejavnosti. Znanje stalno izpopolnjuje in nadgrajuje v skladu z najsodobnejšimi trendi in pristopi.  Svoje delo opravlja z veliko mero pozitivne energije in usmerjenosti k rezultatom. Njena predavanja slonijo na bogatem praktičnem znanju in vključujejo uporabna orodja in usmeritve. Predavanja bogatijo tako številne osebne izkušnje, kot tudi izkušnje, ki jih je pridobila v dvajsetih letih izobraževanja in razvoja svojih strank. Kar dela in uči, se je v prvi vrsti naučila z uvajanjem sprememb na in pri sebi ter pri svojem delu.     


  Kotizacije


  70,00 EUR + DDV (85,40€ z DDV)
  za posameznega udeleženca iz istega podjetja in vključuje udeležbo na seminarju, gradiva, postrežbo v odmoru. Gradivo bodo udeleženci prejeli na USB ključku.

  Popusti

  ČLANSKI:
  - 30% za člane GZS-ZPN = 49,00€+DDV (59,78€ z DDV)
  - 15% za člane GZS = 59,50€+DDV (72,59€ z DDV)
  KOLIČINSKI
  - 20% za drugega in vse nadaljnje udeležence iz istega podjetja

  DDV se obračunava po splošni 22% stopnji. Kotizacijo nakažite najkasneje dva dneva pred dogodkom na TRR GZS: SI56 0292 4001 7841 495; obvezno navedite sklic 2060-5054. 

  Plačilo kotizacije je pogoj za udeležbo na seminarju. Po dogodku vam bomo izstavili račun.

  Prijava - zaradi zasedenosti razpoložljivih mest ni več mogoča.


  Prijave sprejemamo do zapolnitve mest oziroma do dva delovna dneva pred seminarjem na naslednji način:


  e-prijavnica

  Na podlagi pisne prijave vam bomo izstavili ponudbo za plačilo kotizacije, ki jo poravnate najkasneje do 23.01.2018 na TRR GZS št.: SI56 0292 4001 7841 495; obvezno navedite sklic 2060-5054.

  V primeru, da zaradi nepredvidenih okoliščin kotizacija ne bo pravočasno vplačana, vas prosimo, da na izobraževalni seminar prinesete potrdilo o plačilu kotizacije.

  Vsem, ki boste pravočasno plačali kotizacijo bomo, vsaj dan pred dogodkom, na e-naslov posredovali gradivo. 

  Odjave


  Odpoved prijave na izobraževanje je možna le v pisni obliki, posredovani po e-pošti na naslov zpn@gzs.si. Skrajni rok za pisno odpoved z vrnitvijo 100% plačila kotizacije je tri (3) delovne dni pred začetkom seminarja. V primeru nepravočasne odjave, oz.neudeležbe pa že plačanih kotizacije nismo dolžni vrniti.  

  Splošni pogoji ZPN

  Informacije


  GZS-Zbornica za poslovanje z nepremičninami, Vida Logar, telefon 01/58 98 240, e-pošta: zpn@gzs.si.  

  Udeleženci izobraževalnega seminarja imajo možnost brezplačnega parkiranja do zasedbe mest v 1. garaži oziroma na zunanjem parkirišču GZS.

   

  Dobrodošli na izobraževalnem seminarju za nepremičninske posrednike

   

 • zakaj veliko investicij v gradbeništvu ni profitabilnih
 • Zakaj nepremičninski trg v Sloveniji tako niha
 • Kako preveriti možnost gradnje
 • Pravilno sklenjen krog v nepremičninskem poslu (gradnja in prodaja)
 • zakaj veliko investicij v gradbeništvu ni profitabilnih
 • Zakaj nepremičninski trg v Sloveniji tako niha
 • Kako preveriti možnost gradnje
 • Pravilno sklenjen krog v nepremičninskem poslu (gradnja in prodaja)
 • Arhiv: Največji in najpomembnejši nepremičninski dogodek pri nas

  Arhiv: Največji in najpomembnejši nepremičninski dogodek pri nas


  27. posvet poslovanje z nepremičninami, 10. in 11. november 2016

   

  14 soorganizatorjev * 28 zanimivih in strokovnih tematik * 58 sodelujočih strokovnjakov * že več kot 200 prijavljenih *

  22 sponzorjev 

   

  Ne zamudite, ker: 

  - je sedaj čas, ko se pripravlja temeljita prenova stanovanjske in nepremičninske zakonodaje
  - se izvaja sprejeta Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu
  - bomo iskali dobre prakse in priložnosti v nedokončanih nepremičninskih projektih
  - se urejajo nepremičninske evidence in pripravljajo novi modeli za vrednotenje nepremičnin, kar bo podlaga za uvedbo davka na nepremičnine
  - in še, in še aktualnih in zanimivih prispevkov


  Več o posvetu                     Program                      Prijavnica                     Kotizacija  Arhiv: Zgodnje prijave do 17.10.2016

  Arhiv: Zgodnje prijave do 17.10.2016

  Podaljšali smo rok za popust zgodnje prijave in vplačila do ponedeljka 17.10.2016


  GZS-Zbornica za poslovanje z nepremičninami, skupaj s soorganizatorji, letos pripravlja že 27. posvet Poslovanje z nepremičninami, ki bo 10. in 11. novembra v Portorožu.

   

  Programski odbor je tudi za letošnji posvet izbral izredno zanimive in aktualne tematike, ki bodo v veliki meri odražale tudi aktivnosti na področju sprejemanja in spreminjanja področne zakonodaje.

   

  Za prvi dan posveta, četrtek 10. novembra, smo za vas pripravili kar 3 okrogle mize:

  • Izvajanje stanovanjske politike Republike Slovenije in spremembe področne zakonodaje, kjer bodo sodelovali predstavniki Stanovanjskega sklada RS, Ministrstva za okolje in prostor ter strokovne skupine, ki pripravlja stanovanjsko zakonodajo;
  • Vrednotenje in obdavčitev nepremičnin v Republiki Sloveniji s predstavniki Ministrstva za finance,  Geodetske uprave RS in lokalnih skupnosti;
  • Priložnosti nedokončanih nepremičninskih projektov, kjer bodo sodelovali predstavniki stečajnih upraviteljev, investitorjev, lokalnih skupnosti ter Ministrstva za okolje in prostor, za sodelovanje pa se dogovarjamo tudi z DUTB;

  predstavili pa bomo tudi novo Kolektivno pogodbo dejavnosti poslovanja z nepremičninami, ki je bila podpisana 9. septembra.

   

   

  V petek 11. novembra, pa bo delo potekalo v 4 sekcijah:

  • Sekcija za upravljanje z nepremičninami, kjer se bodo upravniki nepremičnin podrobneje seznanili s prihajajočimi spremembami stanovanjske zakonodaje, certifikatom Zaupanja vreden upravnik, spremembami Pravilnika o delitvi stroškov za toploto, pravili ravnanja z osebnimi podatki, vlogo upravnika pri investicijskih projektih,težavami z jamstvi za vloge nad 100.000€ ter vlogo upravnika pri investicijskih projektih na stavbah z več posameznimi deli;   
  • Sekcija za promet z nepremičninami, kjer bodo predvsem nepremičninski posredniki razpravljali o najemu s kasnejšim odkupom in drugih inovativnih pristopih na slovenskem nepremičninskem trgu, prenovi Zakona o nepremičninskem posredovanju, vzpostavitvi registra zarubljenih nepremičnin in o izkoriščanju potenciala prevelikih enostanovanjskih hiš s spremembo v dvo ali več stanovanjske;
  • Stanovanjska sekcija, ki je namenjena v glavnem stanovanjskim skladom in lokalnim skupnostim. V prvem delu bodo skupaj s Sekcijo za promet z nepremičninami obravnavali najem z možnostjo kasnejšega odkupa in druge inovativne pristope na slovenskem nepremičninskem trgu, nadaljevali z obravnavo predvidenih sprememb Zakona o stvarnem premoženju, programa sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj ter ostalih projektov SSRS in se seznanili z načini reševanja stanovanjske problematike v romskih naseljih;
  • Sekcija za ocenjevanje in vrednotenje nepremičnin, ki je sicer namenjena ocenjevalcem vrednosti nepremičnin, bo na začetku namenjena razpravi o nepremičninskih evidencah, udeleženci pa bodo obravnavali tudi prenovo modelov množičnega vrednotenja nepremičnin in obravnavali uporabo nekaterih najpomembnejših modelov v praksi  (za stavbna in gozdna zemljišča ter turistične nepremičnine). 


  Na priloženi povezavi si lahko ogledate podrobnejši program in kotizacijo.

  Vabimo vas, da si ogledate program posveta

  V letošnjem letu smo znižali enodnevno kotizacijo, ki po novem znaša 160,00€+DDV ter povišali nekatere popuste.

  Več informacij o kotizaciji in popustih

  PRIJAVNICA 

   

  Kontakt: GZS-ZPN, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, t: 01 58 98 240, e: zpn@gzs.si.

  Arhiv: Program 27. posveta Poslovanje z nepremičninami

  Arhiv: Program 27. posveta Poslovanje z nepremičninami


  Največji in najpomembnejši nepremičninski dogodek pri nas - program

   

  Pri pripravi programa so v programskem odboru sodelovali tudi predstavniki Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za pravosodje, Ministrstva za infrastrukturo, Ministrstva za finance, Ministrstva za javno upravo in Skupnosti občin Slovenije ter Združenja mestnih občin Slovenije. Skupaj smo pripravili izjemno zanimiv, strokoven in aktualen program, ki bo pritegnil številne akterje z nepremičninskega področja, pa tudi tiste, ki se s poslovanjem z nepremičninami neposredno ne ukvarjajo, a so z nepremičninami povezani drugače (bodisi so lastniki bodisi najemniki nepremičnin ali pa z nepremičninami delajo - ocenjevalci vrednosti, sodni izvedenci, načrtovalci in razvijalci projektov, računovodje, ipd.). Program je letos še posebej zanimiv zaradi številnih aktivnosti, ki na nepremičninskem področju potekajo na normativni, torej zakonodajni, ravni.

  Prvi dan, bo že po tradiciji namenjen aktualnim splošnim temam. Pripravili bomo tri okrogle mize :

  Izvajanje stanovanjske politike Republike Slovenije in spremembe področne zakonodaje, kjer bodo sodelovali predstavniki Stanovanjskega sklada RS, Ministrstva za okolje in prostor ter strokovne skupine, ki pripravlja izhodišča za novo stanovanjsko zakonodajo.

  Vrednotenje in obdavčitev nepremičnin v Republiki Sloveniji, v okviru katere bodo predstavniki Ministrstva za finance predstavili načrte in aktivnosti predvsem v zvezi s spremembo sistema množičnega vrednotenja nepremičnin in uvedbo novega davka na nepremičnine, predstavnik Ministrstva za okolje in prostor pa bo predstavil sistemska priporočila za izboljšanje sistema za NUSZ, ki so namenjena vsem občinam.

  Priložnost nedokončanih nepremičninskih projektov, kjer bomo s predstavniki stečajnih upraviteljev, Ministrstva za okolje in prostor, DUTB, investitorjev, stanovanjskih skladov in lokalnih skupnosti spregovorili o ovirah in priložnostih, ki jih za razvoj slovenskega nepremičninskega trga in gospodarstva nasploh predstavljajo nedokončani nepremičninski projekti.

  V petek, drugi dan posveta, pa bo delo potekalo v štirih sekcijah:

  Stanovanjski sekciji, ki je namenjena v glavnem stanovanjskim skladom in lokalnim skupnostim. V prvem delu bodo skupaj s Sekcijo za promet z nepremičninami obravnavali najem z možnostjo kasnejšega odkupa, spremembe pri ravnanju s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti, program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016-2020, posebnosti reševanja stanovanjske problematike v romskih naseljih in program zagotavljanja stanovanj za mlade ter se seznanili s stanjem na trgu neprofitnih stanovanj kot rezultatom dosedanje najemne politike v državi.

  Sekciji za ocenjevanje in vrednotenje nepremičnin, ki je sicer namenjena ocenjevalcem vrednosti nepremičnin, bodo pa udeleženci na začetku spregovorili o nepremičninskih evidencah ter o prenovi modelov množičnega vrednotenja nepremičnin in posebej predstavili uporabo posameznih modelov v praksi (za stavbna in gozdna zemljišča ter turistične nepremičnine.

  Sekciji za promet z nepremičninami, na kateri bodo predvsem nepremičninski posredniki razpravljali o najemu s kasnejšim odkupom, prenovi Zakona o nepremičninskem posredovanju, nujnosti vzpostavitve registra zarubljenih nepremičnin za potrebe prometa z nepremičninami, možnosti sodelovanja nepremičninskih posrednikov v stečajnih prodajah in o izkoriščanju stanovanjskega potenciala prevelikih enostanovanjskih hiš.

  Sekciji za upravljanje z nepremičninami, kjer se bodo predvsem upravniki nepremičnin podrobneje seznanili s prihajajočimi spremembami zakonodaje na področju upravljanja z nepremičninami, Certifikatom zaupanja vreden upravnik, Pravilnikom o delitvi stroškov za toploto, posebnostmi ravnanja z osebnimi podatki pri upravljanju večstanovanjskih stavb, vlogo upravnika pri investicijskih projektih na stavbah z več posameznimi deli ter težavami z jamstvi za bančne vloge nad 100.000€.

  Podrobnejši program, ki ga tudi sproti dopolnjujemo, je na voljo na povezavi.

  Posvet Poslovanje z nepremičninami je največji nepremičninski dogodek pri nas in vsako leto pritegne številne udeležence, ki na posvetu dobijo veliko koristnih informacij in znanj, pa tudi novih kontaktov in poslovnih priložnosti. Da na koncu ne bo ostalo samo pri ugotovitvah in predlogih pa bomo letos zbrali vse dobre ideje in predloge ter jih oblikovali v Zaključke s posveta, ki jih bomo 21. novembra letos, na posebnem dogodku PortorožopoPortorožu v Ljubljani, predali resornim ministrom in predstavili javnosti. 

  AKCIJA - posebna ugodnost za prijave in plačila do vključno 10. oktobra 2016.


  PROGRAM                                                                 PRIJAVNICA          

  Arhiv: Predstavitev predloga Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli

            in          


  vabita na: 

  Predstavitev predloga sprememb in dopolnitev Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli

   Strokovni posvet bo v petek, 02. septembra 2016, ob 12.00 uri,

  v prostorih GZS, Ljubljana, Dimičeva 13, dvorana A v I. nadstropju.

  Na Ministrstvu za infrastrukturo so na podlagi izkušenj iz pretekle kurilne sezone in prejetih pripomb pripravili predlog sprememb Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli. Želijo, da bi predlagane spremembe v največji možni meri rešile probleme v zvezi z obračunom, ki jih imajo etažni lastniki, upravniki in dobavitelji toplote.

  Strokovni posvet je predvsem namenjen vsem, ki se ukvarjate z dejavnostjo upravljanja  z nepremičninami – upravnikom in se pri svojem delu srečujete z delitvijo in obračunom stroškov za toploto v večstanovanjskih stavbah. Prav tako je strokovni posvet namenjen izvajalcem delitve, ki odčitujete delilnike in delite stroške za toploto na podlagi pogodbenega razmerja z upravnikom oz. lastniki stavbe, izvajalcem obračuna, energetskim svetovalcem  ter nenazadnje vsem, ki izdelujete in vgrajujete merilnike toplote za ogrevanje. 

  Program

   11.30 – 12.00      Sprejem in registracija udeležencev

  12.00 – 12.15      Pozdrav in predstavitev sodelujočih
                                  Danijel Levičar, direktor direktorata za energijo
                                  Boštjan Udovič, direktor ZPN

  12.15 – 12.35      Predstavitev izsledkov analize uporabe veljavnega pravilnika in predlagane rešitve, dr. Marijana Šijanec ZRMK, Rajko Dolinšek, Informa Echo d.o.o.

  12.35 – 13.00      Vsebina predlaganih sprememb in potek postopka spreminjanja, mag. Marko Suhadolc, Ministrstvo za infrastrukturo

  13.00 - 13.15      Odmor za kavo 

  13.15 – 14.00      Razprava

  Moderator: Boštjan Udovič 

  *       Za vprašanja, ki jih boste poslali pred strokovnim posvetom, bomo v sodelovanju z ustreznimi strokovnjaki pridobili odgovore, zato vas prosimo, da nam jih posredujete, na e-naslov: zpn@gzs.si, do vključno srede 31.08.2016.

   

  Prijave in dodatne informacije

   Udeležba je brezplačna z obvezno prijavo. Prijave sprejemamo do zapolnitve mest (150) oziroma do 01.09.2016 na naslednji način:

  -        elektronsko prijavnico najdete na spletni strani >>

  -        po elektronski pošti: zpn@gzs.si.

  Za dodatna informacije se obrnite na strokovno službo GZS-Zbornice za poslovanje z nepremičninami (Vida Logar), po tel. 01/58-98-240, ali e-pošti: zpn@gzs.si

    Vljudno vabljeni.

  Arhiv: Strokovno vzdrževanje stavb - skrb dobrega upravnika

  Arhiv: Strokovno vzdrževanje stavb - skrb dobrega upravnika

       v sodelovanju z               in        

  vabi na izobraževalno delavnico: 

  Strokovno vzdrževanje stavb - skrb dobrega upravnika, 

  ki bo v sredo 18. maja 2016, s pričetkom ob 9.00 uri, v prostorih GZS, Ljubljana Dimičeva 13. 

   

  Dobro upravljanje in vzdrževanje stavbe je ena glavnih nalog upravnika večstanovanjske stavbe. Danes je vzdrževanje stavb kompleksno in strokovno delo, ki zahteva usposobljenega upravnika, ki pozna delovanje vgrajenih naprav, toplotnih postaj, kotlovnic, dvigal, skupnih klimatskih naprav, zato je pomembno, da upravnik zagotovi strokovnjake z različnih področij npr. strojništva, elektroinstalacij, gradbeništva, prava itd. Delo upravljanja in vzdrževanja določata: Pravilnik o upravljanj večstanovanjskih stavb (UL RS, 85/20139 in Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (UL RS 18/2011).
   
  Izobraževalna delavnica je namenjena tehničnemu kadru, ki v večstanovanjskih stavbah skrbi za obratovanje in redno vzdrževanje stavb.


  PROGRAM izobraževalne delavnice: 

  08.30 – 09.00

  Prijava udeležencev

  09.00 – 10.00

  Vzdrževanje stavb

  doc. dr. Nataša Šuman, Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

   

  Doc. dr. Nataša Šuman bo uvodoma predstavila pomen vzdrževanja in upravljanja stavb ter prikazala vrste vzdrževalnih del, ki jih določa Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje. Sledil bo pregled zakonodaje na področju vzdrževanja stavb. Iz tehničnega vidika bosta podrobneje predstavljena ZGO-1, ki podaja definicijo za vzdrževanje objekta ter Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj, ki določa pogostost in elemente vzdrževanja stavb.

  V nadaljevanju bomo podali podrobnejšo opredelitev pojmov tekočega, investicijskega in interventnega vzdrževanja. Iz vidika vzdrževanja stavbe so pomembni tudi pogoji za pričetek vzdrževalnih del, ki jih bomo razdelili na gradbeni, stvarno-pravni in vidik večlastništva.

  Sledila bo opredelitev pomena upravljanja stavb, nalog upravnika ter poslov upravljanja. Natančneje bomo predstavili načrt vzdrževanja večstanovanjske stavbe ter podali izhodišča, ki jih je potrebno upoštevati pri izvajanju vzdrževalnih del.

  V zadnjem delu pa bomo podrobneje predstavili obveznosti upravnika za vzdrževanje naslednjih elementov stavbe: elektroinštalacije, strelovodna napeljava, dvigala, zaščita pred požarom ter varovanje in videonadzor

  10.00 – 11.00

  Vzdrževanje elektroinštalacij in strelovodov

  Janez Guzelj in Andrej Počivavšek, Elekrotehniška zveza Slovenije

  11.00 - 11.30

  Odmor za kavo

  11.30 – 12.30

  Vzdrževanje dvigal

  Ivan Božič, Zavod za varstvo pri delu

   

  Tehnologija pri izgradnji dvigal za prevoz oseb ter oseb in tovora, posebne uporabe dvigal (za gasilce, evakuacijo, za mobilno ovirane osebe). Obveznosti lastnikov v zvezi z vzdrževanjem, skrbništvom in reševanjem v skladu z veljavnimi predpisi in standardi

  12.30 – 13.30

  Zaščita pred požarom

  Maja Gris in Gašper Golob, Slovensko združenje za požarno varstvo

  13.30 - 14.00

  Odmor za malico

  14.00 – 15.00

  Varovanje in videonadzor

  Samo Zorko, Zarja Elektronika d.o.o., Kamnik

   

  Zakon o zasebnem varovanju, Zakon o videonadzoru, možnosti tehnične opreme, praktični primeri

  Udeleženci prejmejo publikacijo Elektrotehniške zveze Slovenije: Upravljanje stavb in električna varnost.

  KOTIZACIJA in PRIJAVE

  Kotizacija za posameznega udeleženca znaša 100,00 € + DDV (122,00 z DDV). DDV se obračuna po splošni stopnji 22 %. V kotizacijo je vključena udeležba na izobraževalni delavnici, gradivo in postrežba v odmorih.

  Popusti:

  ·       Članski:
          O   ČLANI GZS-ZPN in ZUN - 30% POPUST
          O   ČLANI GZS – 10 % POPUSTA
  ·       Količinski 
          o   vsak drugi in naslednji prijavljeni iz iste organizacije dodaten 10% popust.

  Članski in količinski popust se seštevata.

   Prijave sprejemamo do zapolnitve mest na naslednji način:

   Po prejemu prijave vam bomo posredovali ponudbo za plačilo kotizacije, ki jo je potrebno vsaj do dveh dni pred dogodkom nakazati na TRR GZS: SI56 0292 4001 7841 495; obvezno navedite sklic 2060-518. Plačilo kotizacije je pogoj za udeležbo na seminarju. Račun vam bomo izdali po zaključku izobraževalne delavnice.

  Udeleženci lahko brezplačno parkirajo v garaži GZS, ali na zunanjem parkirišču GZS do zasedenosti mest. 

   Vljudno vabljeni