Mnenja in stališča


 

Članom ZPN in njenih združenj so na voljo abstrahirana pravna mnenja in odgovori, ki jih je za naše člane pripravila Pravna služba GZS, ali smo jih za vas pridobili od ustreznih državnih inštitucij.

Opozarjamo pa da, avtentično razlago posameznih določb zakona lahko da le Državni zbor, neobvezno pa predlagatelj zakona.

Zaprte strani so namenjene izključno članom združenja, ki so pridobili uporabniško ime in geslo.


Vprašanja in odgovori (zaprte strani)

Pravna mnenja in stališča ZPN (zaprte strani)

 

Tema: ZNP-osr

 • Pogoji obveznega zavarovanja za nepremičninske posrednike, Pravna služba GZS PS1281-2013, 25.09.2013
 • Izobrazbeni pogoj za sestavo listin za nepremičninsko družbo, Pravna služba PS/0333-2013-RG, 18.03.2013
 • Mnenje Pravne službe GZS v zvezi s plačilom za posredovanje na podlagi sprejete ponudbe za kmetijsko zemljišče v skladu z ZKZ, 04.03.2013
 • Načelno pravno mnenje v zvezi z maksimalno omejitvijo plačila za posredovanje in osnovo za obračun storitev po vrednosti predmeta, ki je predmet storitev posredovanja po 5. členu ZNPosr, Pravna služba GZS, 06.09.2012
 • Posredovanje pri prodaji nepremičnin za prodajalca brez pogodbe o posredovanju in prenos plačila za posredovanje na kupca, 14.08.2012
 • Sodba Okrajnega sodišča v Ljubljani v zvezi s plačilom za posredovanje, 4.06.2012 in pritožba na sodbo, 03.10.2012
 • Provizija in stroški za sklenjeno pogodbo mimo vednosti nepremičninske agencije, 09.09.2011
 • Predpogodba in skrbnost prodajalca, 14.07.2011
 • Plačilo za posredovanje v prometu z nepremičninami, 14.03.2011
 • Storitve zastopanja, 01.03.2011
 • Upravičenost do provizije pri posredovanju, 25.10.2010
 • Transakcijski račun za are, 6.7.2010
 • Nepremičninsko posredovanje in druge storitve v zvezi z nepremičninami, 26.5.2010
 • Preverjanje pravnega stanja nepremičnine, 23.03.2009
 • Obveznost sklenitve pogodbe o posredovanju, 24.12.2008
 • Oglaševanje nepremičninskih družb na panojih, 28.10.2008
 • Pogodbena kazen za kršitev dolžnosti obveščanja v splošnih pogojih opravljanja storitev posredovanja v prometu z nepremičninami, 05.08.2008
 • Sporno delovanje hrvaških nepremičninskih agencij na območju Republike Slovenije, 08.07.2008
 • Čas trajanja pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami in višina provizije pri najemu poslovnih prostorov, 22.05.2008
 • Odgovornost za škodo in zavarovanje odgovornosti nepremičninskih družb, 24.05.2008
 • Hramba in/ali zadržanje listin do poplačila obveznosti, 19.03.2007
 • Oglaševanje dejavnosti nepremičninske družbe, 16.01.2006 
 • Izpolnjevanje pogojev za opravljanje dejavnosti nepremičninskega posredovanja, 01.08.2005

Tema: Najem

 • Razveza ali sprememba pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin, Pravna služba GZS, 21.11.2013

Tema: Zemljiška knjiga

 • Možnost vložiti ZK predlog s strani NPD, Pravna služba GZS, 08.10.2013
 • Predznamba pridobitve lastninske pravice, 25.07.2012

Tema: DDV in drugi davki

 • Mnenje o obsegu davčnih opravil znotraj posredniške pogodbe, 11.06.2007
 • Obračunavanje DDV pri najemu, 25.09.2007 

 Tema: Stanovanjski zakon

 • Izterjava založenih sredstev za obratovalne stroške od upravnika, 27.08.2012
 • Potrebno soglasje za pridobitev gradbenega dovoljenja v posameznem delu, 19.04.2012
 • Najemanje kredita v breme rezervnega sklada, 03.08.2011
 • Upravljanje posameznih delov stavb, 18.07.2011
 • Pojasnila glede uporabe 44. člena stanovanjskega zakona, 12.10.2010
 • Pogoji za določitev upravnika v stanovanjsko-poslovni stavbi, 11.05.2010
 • Rezervni sklad - Poslovni subjekt, 24.11.2008
 • Zavarovanje večstanovanjskega objekta, 22.10.2008

Tema: Varovanje osebnih podatkov

 • Mnenje informacijskega pooblaščenca v zvezi z obveznostmi nepremičninsko posredniških družb glede varstva osebnih podatkov, 15.02.201

Tema: Varstvo potrošnikov

 • Sodba Upravnega sodišča v zvezi z inšpekcijskim nadzorstvom, 10.07.2012
 • Pogodbena kazen kot nepošteni pogodbeni pogoj v zvezi z ZVPot, Pravna služba GZS, 22.02.2013

Tema: Zakon o varovanju kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb

 • Oglaševanje nepremičnin - novogradenj, Tržni inšpektorat ,29.04.2011
 • Pogoji za prodajo novogradenj, Stanovanjska inšpekcija, 29.04.2011
 • Splošni pogoji prodaje posameznih delov stavb, 13.03.2009

Tema: Tujci in nepremičnine

 • Pridobivanje lastninske pravice na nepremičnini v RS s strani Azerbajdžanskih oseb, 16.02.2009

 Tema: Kolektivna pogodba dejavnosti

 • Mnenje po zaprosilu glede določb kolektivne pogodbe o delovni dobi, 14.02.2011

Tema: Energetska učinkovitost

 • Globe za oglaševanje brez EI, 27.01.2015
 • Obveznost uporabe, pridobitve in izdaje energetske izkaznice, Pravna služba GZS, 30.09.2013
 • Energetska izkaznica, 27.08.2012

Koristna povezava: Podportal Pravne službe GZS http://pravniportal.gzs.si/slo/o_pravnem_portalu_gzs 
* ponovno vpišite uporabniško ime in geslo

 

 


Avtor: AB