Novice


Arhiv: Izhodišča za prenovo ZNPosr

Dne 21. januarja 2016, je GZS-ZPN v sodelovanju z ZDNP pripravila srečanje nepremičninskih posrednikov in jim predstavila izhodišča za pripravo novega Zakona o nepremičninskem posredovanju. Izhodišča je pripravila Strokovna skupina ZDNP v sodelovanju z Slovenskim združenjem FIABCI Slovenija, ob pomoči Pravne službe GZS. 

 

Strokovna delovna skupina ZDNP je na podlagi analize dosedanje sodne prakse, prakse Komisije za presojo kršitev Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami, odločitev in mnenj Tržnega inšpektorata RS ter izpostavljenih težav s strani družb za nepremičninsko posredovanje, pripravila pregled predlogov izboljšav, ki sledijo predvsem naslednjim ciljem:

 -        Večja konkurenčnost dejavnosti nepremičninskega posredovanja
-        Odprava nepravilnosti in nejasnosti v veljavnem zakonu o nepremičninskem posredovanju
-        Omejitev in zajezitev sive ter črne ekonomije
-        Sorazmernost ukrepov (tudi nadzora) glede na stanje dejavnosti, vrsto poslov in prevzeta tveganja
-        Deregulacija

Zato se predlaga predvsem razlikovanje med gospodarskimi in potrošniškimi pogodbami o posredovanju, ki predstavljajo delno deregulacijo dejavnosti, daje se večja vloga (in prepoznavnost) stanovskim združenjem, kot je GZS – ZDNP, posledično se predvideva podelitev javnega pooblastila za vodenje imenika, licenciranje, dodatno usposabljanje ter jasneje določa plačilo za posredovanje, plačila za dodatne storitve in plačilo režejskih stroškov. Hkrati se odpravljajo manjše napake oziroma se dopolnjujejo določene pomanjkljivosti ureditve.

V skladu z dogovorom na predstavitvi izhodišč ZNPosr vas prosimo, da nam na mail: zpn@gzs.si, do četrtka 28. januarja 2016, pošljite vaše morebitne predloge oziroma pobude, ki bi jih bilo smiselno vključiti v pobudo za prenovitev Zakona o nepremičninskem posredovanju. 

Strokovna skupina ZDNP za zakonodajo se bo do prejetih predlogov opredelila ter ustrezne umestila v predlog novega ZNPosr.

Fotogalerija