Stanovanjska in nepremičninska zakonodaja


Stanovanjski zakon, SZ-1C,  (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 , 56/11 – odl. US, 87/11 in 14/17 – odl. US in 27/17) 

 • Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu, (Uradni list RS, št. 108/04)  
 • Pravilnik o določitvi poslovnika o delu stanovanjskega sveta,(Uradni list RS, št. 54/12)
 • Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja (Uradni list RS, št. 138/06)
 • Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb, (Uradni list RS, št. 127/04)
 • Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter o načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje, (Uradni list RS, št. 17/11)
 • Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj, (Uradni list RS, št. 1/11)
 • Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, (Uradni list RS, št. 123/04 in 61/11 - GZ)
 • Pravilnik o posebnih pogojih delovanja neprofitnih stanovanjskih organizacij, (Uradni list RS, št. 64/93)            
 • Pravilnik o programu izobraževanja in navodilu o usposabljanju za točkovanje stanovanj, (Uradni list RS, št. 97/05)
 • Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj, (Uradni list RS, št.  18/11)
 • Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb, (Uradni list RS, št. 85/13)
 • Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, (Uradni list RS, št. 47/14)
 • Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, (Uradni list RS, št. 91/15)
 • Uredba o označevanju stanovanj in poslovnih prostorov, (Uradni list RS, št.  63/06)  


Akt o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije kot javnega sklada
, (Uradni list RS, št. 6/11)

Kolektivna pogodba za dejavnost poslovanja z nepremičninami, (Uradni list RS, št. 67/16)

Zakon o nepremičninskem posredovanju, ZNPosr-B, (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/11)

 • Pravilnik o strokovnem izpitu, licencah in vodenju imenika nepremičninskih posrednikov,  (Uradni list RS, št. 14/04 in 21/06-odl. US)
 • Sklep o stroških vpisa v imenik nepremičninskih posrednikov,  (Uradni list RS, št. 15/04)

Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb, ZVKSES, (Uradni list RS, št. 18/04)

 • Pravila o vodenju registra sklenjenih pogodb o oblikovanju skrbniškega računa, (Uradni list RS, št. 74/04)
 • Pravila o vodenju registra skrbniških notarjev, (Uradni list RS, št. 74/04)

Nacionalni stanovanjski program, (Uradni list RS, št. 43/00)

Energetski zakon, EZ-1, (Uradni list RS, št. 17/14)

 • Pravila za delovanje trga z elektriko (Uradni list RS, št. 74/18)
 • Pravilnik o finančnih spodbudah za energetsko učinkovitost, daljinsko ogrevanje in rabo obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 52/16)
 • Pravilnik o izdelavi analize stroškov in koristi za uporabo soproizvodnje toplote in električne energije z visokim izkoristkom ter učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje (Uradni list RS, št. 6/19)
 • Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb, (Uradni list RS, št. 92/14)
 • Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli, (Uradni list RS, št. 61/16)
 • Pravilnik o tehničnih zahtevah za obratovanje vročevodnih in parnih kotlov (Uradni list RS, št. 46/18)
 • Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic (Uradni list RS, št. 30/18)
 • Uredba o določitvi najvišjih cen za izdajo energetske izkaznice, (Uradni list RS, št. 15/14)
 • Uredba o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike (Uradni list RS, št. 37/18)