Zbor članov ZDNP

 

Zbor članov je najvišji organ ZDNP. Sestavljajo ga vsi člani interesnega združenja ZDNP, ki imajo plačano zapadlo članarino GZS, ZPN in ZDNP.

Glasovalne pravice uresničujejo člani na način, ki je določen s Pravili o organiziranosti in delovanju GZS-ZPN ZDNP.

Zbor članov ZDNP:

  • Voli delovno predsedstvo Zbora članov;
  • Sprejema Pravila ZDNP ter njegove spremembe in dopolnitve ter druge splošne akte ZDNP;
  • Na volilni seji voli člane Upravnega odbora ZDNP in Komisije ZDNP za presojo kršitev Kodeksa;
  • Sprejema program dela in finančni načrt ZDNP;
  • Sprejema letno poročilo o delu in poročilo o izvajanju finančnega načrta ZDNP;
  • Sprejme Kodeks dobrih poslovnih običajev ter njegove spremembe in dopolnitve;
  • Sprejme Pravilnik o organizaciji in delu Komisije ZDNP za presojo kršitev Kodeksa;
  • Določi višino posebne članarine ZDNP na predlog Upravnega odbora ZDNP;
  • Imenuje začasna delovna telesa ZDNP;
  • Odloča o drugih zadevah iz svoje pristojnost na podlagi teh Pravil ZDNP, Pravil GZS-ZPN in Statuta GZS.

 Zbor članov ZDNP se mora sestati najmanj enkrat letno.

 


lock

Zaklenjena vsebina

Vsebine in dodatne informacije so dostopne samo članom oz registriranim uporabnikom.

Za ogled vsebine se prijavite (prijavno okno je na dnu te strani).