Pridobitev certifikata Zaupanja vredna nepremičninska družba


Certifikat Zaupanja vredna nepremičninska družba lahko pridobi vsak gospodarski subjekt, ki izpolnjuje pogoje po
 Pravilniku o certifikatu Zaupanja vredna nepremičninska družba. 

Obrazec 1 - Vloga za pridobitev certifikata »Zaupanja vredna nepremičninska družba«
Obrazec 2 - Seznam nepremičninskih posrednikov


Postopek podelitve certifikata, vodi strokovna služba ZPN na podlagi vloge, ki jo na sedež GZS-Zbornice za poslovanje z nepremičninami, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, vloži vlagatelj. Strokovna služba ZPN pred podelitvijo certifikata preverja in ugotavlja naslednje pogoje: 

 1. vlagatelj je registriran za opravljanje dejavnosti posredništvo v prometu z nepremičninami indejavnost neprekinjeno opravlja vsaj 2 leti;
 2. ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem postopku in ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge odločbe;
 3. direktor ali nosilec dejavnosti v zadnjih 5 letih ni bila pravnomočno obsojena zaradi storitve kaznivega dejanja zoper gospodarstvo ali zoper pravni promet, oziroma zoper njo ni uveden kazenski postopek v zvezi s takšnim kaznivim dejanjem;
 4. zoper gospodarski subjekt ni uveden kazenski postopek niti njeno poslovanje ni prepovedano s sodno odločbo po 20. členu Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja;
 5. da gospodarski subjekt in/ali odgovorna oseba v zadnjih 5 letih ni bila pravnomočno kaznovana za prekršek po 1., 3., 5., 11. ali 12. točki prvega odstavka 34. člena ZNPosr;
 6. je podpisnik izjave o spoštovanju Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami; 
 7.  je v rednem delovnem razmerju za polni delovni čas zaposlena vsaj ena oseba ali da je nepremičninska družba samostojni podjetnik posameznik in je obvezno zavarovan kot samostojni podjetnik za polni delovni čas;
 8. za nepremičninsko družbo naloge nepremičninskega posrednika opravlja vsaj ena oseba z vsaj 5 leti delovnih izkušenj pri posredništvu v prometu z nepremičninami;
 9. zagotavlja redno izobraževanje oz. usposabljanje;
 10.  ima z banko sklenjeno pogodbo o vodenju fiduciarnega računa;
 11. ima sklenjeno zavarovanje poklicne in splošne odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati naročitelju ali tretji osebi s kršitvijo pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami v skladu z zakonskimi določili, ki vsebuje najmanj zavarovanje poklicne odgovornosti in zavarovanje splošne civilne odgovornosti iz pisarniške dejavnosti z vključenim zavarovanjem delodajalčeve odgovornosti;
 12. ima sprejete ustrezne notranje akte za varstvo osebnih podatkov in za izvajanje ZPPDFT-1 za dejavnost posredništva v prometu z nepremičninami;
 13. ima vzpostavljen sistem preverjanja zadovoljstva uporabnikov storitev;
 14. ima poravnane vse davke, prispevke in druge javnopravne dajatve v skladu s predpisi RS;
 15. v zadnjih 2 letih ni ravnal v nasprotju z določbami tretjega do petega odstavka 6. člena in tretjega odstavka 10. člena tega pravilnika,

 

Certifikat podeli direktor ZPN s sklepom z veljavnostjo do 31. januarja naslednjega koledarskega leta in se lahko na podlagi ustrezne vloge podaljša za eno leto.   Strokovna služba ZPN objavi in vodi katalog imetnikov certifikata na spletni strani ZPN. Imetnik certifikata lahko uporablja logotip in značke certifikata v skladu s pravili.  

 

Stroški postopka za pridobitev  certifikata "Zaupanja vredna nepremičninska družba" znašajo za člane GZS-ZPN 50,00 € + DDV (61,00€ z DDV), za ostale pa 300,00 € + DDV (366,00 z DDV)  in jih je potrebno s sklicem 2060-5511  vplačati na:
TRR: 02924-0017841495, Banka: NLB Ljubljana, IBAN SI56029240017841495; SWIFT LJBASI2X ali TRR: 03100-1002177231, Banka: SKB d.d., IBAN SI56031001002177231; SWIFT SKBASI2X. Prejemnik: GZS ID za DDV: SI73354376, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana. 

Cena za dodaten izvod potrdila ali nalepke znaša 5,00 € + DDV (6,10€ z DDV) za člane GZS-ZPN oz.  10,00 € + DDV (12,20€ z DDV) za ostale.