Kodeks dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami


 

  • V času od sprejetja Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami, z dne 30.08.2011, smo zaznali že prvo potrebo po tehnični redakcijski dopolnitvi Kodeksa, ki se nanaša na mirno reševanjem sporov, predvsem z vidika potrošnikov.

Napotilo k uporabi tipizirane arbitražne klavzule v VII. poglavju, ki govori o mirnem reševanju sporov je bilo pri snovanju Kodeksa namenjeno izključno razmerjem med pravnimi osebami, saj Zakon o arbitraži (ZArbit) (Uradni list RS, št. 45/08), jasno določa, da se tak sporazum ali klavzula med gospodarsko družbo in fizično osebo kot potrošnikom lahko sklene šele po nastanku spora in ne prej.

Zbor članov ZDNP je na svoji dopisni seji, dne 7. februarja 2013, sprejel naslednje dopolnitve Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami.

V priloženi datoteki je objavljen čistopis Kodeksa.

 

  • Zbor članov Združenja družb za nepremičninsko posredovanje je 30. avgusta 2011 sprejel Kodeks dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami.

Kodeks velja za vse pravne in fizične osebe v Republiki Sloveniji, ki v skladu z veljavnimi predpisi, ne glede na svojo pravnoorganizacijsko obliko, opravljajo storitve v prometu z nepremičninami, razen če je v pogodbi z naročiteljem izrecno dogovorjeno, da je uporaba tega Kodeksa izključena in to ni v nasprotju s prisilnimi predpisi in moralnimi načeli. Ta Kodeks velja tako za nepremičninske družbe kot tudi za nepremičninske posrednike in za druge udeležence v prometu z nepremičninami.

Vse nepremičninske družbe, ki bi želele poudariti zavezanost k temu Kodeksu, lahko sprejmejo izjavo o zavezi k spoštovanju Kodeksa.

Družbe članice ZPN, ki podajo izjavo iz prejšnje točke, prejmejo posebno potrdilo ZPN. Potrdilo velja za tekoče leto.

 

  • Z dnem uveljavitve tega Kodeksa preneha veljati Kodeks dobrih poslovnih običajev pri poslovanju z nepremičninami z dne 28. november 1996 v delu, ki ureja dobre poslovne običaje v prometu z nepremičninami. Ostale določbe ostajajo v veljavi še naprej. 

 

 

 

 

 


  
 

 

                                         
 
 
 

 

 

 

 

 

 

- Seznam podjetji, ki so podpisala izjavo o spoštovanju Kodeksa

- Spremeljevalni dokumenti

- Komisija ZDNP za presojo kršitev Kodeksa

 

OBVESTILO O PRENEHANJU VELJAVNOSTI 

Kodeks dobrih poslovnih običajev pri poslovanju z nepremičninami, ki je bil sprejet novembra 1996, je bil z dnem uveljavitve tega Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami (30.08.2011) razveljavljen v delu, ki ureja dobre poslovne običaje v prometu z nepremičninami. Ostale določbe so ostale v veljavi.  

Člani Upravnega odbora Zbornice za poslovanje z nepremičninami so na 7. redni seji, dne 9. novembra 2016, sprejeli naslednji sklep:

Kodeks dobrih poslovnih običajev pri poslovanju z nepremičninami, ki je bil sprejet 28. novembra 1996, objavljen pa v Glasu gospodarstva v decembru 1996, se preneha uporabljati.


Pripeti dokumenti