Splošni pogoji poslovanja pri posredovanju v prometu z nepremičninami (1/2012)


 

 

Vzorec Splošnih pogojev poslovanja pri posredovanju v prometu z nepremičninami (1/2012):

 1. Uvodne določbe
 2. Pomen izrazov
 3. Storitve posredovanja
 4. Dodatne storitve
 5. Plačilo za posredovanje
 6. Povrnitev stroškov
 7. Varovanje interesov naročitelja in tretje osebe
 8. Fiduciarni račun
 9. Zavarovanje odgovornosti za škodo
 10. Ekskluzivna pogodba o posredovanju
 11. Prenos storitev posredovanja
 12. Druge obveznosti naročitelja
 13. Nepoštena ravnanja naročitelja
 14. Pravica do pridobitve podatkov
 15. Obveznosti o Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma
 16. Varstvo, obdelava in uporaba osebnih in zaupnih podatkov
 17. Čas trajanja pogodbe in odpoved pogodbe
 18. Veljavno pravo
 19. Reševanje sporov
 20. Veljavnost in objava splošnih pogojev

 


Člani GZS-ZPN in ZDNP dobijo brezplačno v uporabo oba dokumenta in imajo brezplačni dostop do aktualnih zadnjih verzij dokumenta, medtem ko za ostale to ne velja in si morajoposamezne verzije dokumenta pridobiti po trenutno veljavnem ceniku GZS-ZPN.

Podrobnejša navodila in način uporabe dokumentov bodo predstavljeni na posebnih izobraževanjih po Sloveniji.

Pravico za lastno uporabo dokumentov lahko kupite pri GZS-Zbornici za poslovanje z nepremičninami. Dokumenta lahko naročite prek spleta: www.zdnp.si ali po e-pošti: zpn@gzs.si.

Cena za posamezni dokument je 15,00 €+DDV in vključuje tiskano ali elektronsko verzijo vzorcev. Po prejemu plačila vam bomo posredovali naročene dokumente.

 


© GZS-Zbornica za poslovanje z nepremičninami. Vse pravice pridržane. Dokumenta Vzorec Splošnih pogojev poslovanja pri posredovanju v prometu z nepremičninami in Vzorec Pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami je izdala GZS-ZPN, ki je izključna imetnica vseh pravic, kot so določene v Zakonu o industrijski lastnini in Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja so prepovedani: reproduciranje, distribuiranje, dajanje v najem, dajanje na voljo javnosti (internet) in druge oblike javne priobčitve.


Avtor: ZDNP