Zapri

Zbor članov ZDNP


Zbor članov je najvišji organ ZDNP.

Sestavljajo ga vsi člani interesnega združenja ZDNP, ki imajo plačano zapadlo članarino GZS, ZPN in ZDNP.
 

Glasovalne pravice uresničujejo člani na način, ki je določen s temi Pravili ZDNP.

 

Zbor članov ZDNP:

  • Voli delovno predsedstvo Zbora članov;
  • Sprejema Pravila ZDNP ter njegove spremembe in dopolnitve ter druge splošne akte ZDNP;
  • Na volilni seji voli člane Upravnega odbora ZDNP in Komisije ZDNP za presojo kršitev Kodeksa;
  • Sprejema program dela in finančni načrt ZDNP;
  • Sprejema letno poročilo o delu in poročilo o izvajanju finančnega načrta ZDNP;
  • Sprejme Kodeks dobrih poslovnih običajev ter njegove spremembe in dopolnitve;
  • Sprejme Pravilnik o organizaciji in delu Komisije ZDNP za presojo kršitev Kodeksa;
  • Določi višino posebne članarine ZDNP na predlog Upravnega odbora ZDNP;
  • Imenuje začasna delovna telesa ZDNP;
  • Odloča o drugih zadevah iz svoje pristojnost na podlagi teh Pravil ZDNP, Pravil GZS-ZPN in Statuta GZS.

 

Zbor članov ZDNP se mora sestati najmanj enkrat letno.

 

Gradiva in zapisniki z Zbora članov so dostopni članov - TUKAJ