Kaj storim v primeru kršitve Kodeksa


 

Kodeks dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami velja za vse pravne in fizične osebe v Republiki Sloveniji, ki v skladu z veljavnimi predpisi, ne glede na svojo pravnoorganizacijsko obliko, opravljajo storitve v prometu z nepremičninami, razen če je v pogodbi z naročiteljem izrecno dogovorjeno, da je uporaba tega Kodeksa izključena in to ni v nasprotju s prisilnimi predpisi in moralnimi načeli. Ta Kodeks velja tako za nepremičninske družbe kot tudi za nepremičninske posrednike in za druge udeležence v prometu z nepremičninami.

Komisija obravnava vprašanja, prošnje za pojasnila oziroma usmeritve in prijave kršitev Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami. Komisija skrbi tudi za razvijanje, uveljavljanje in krepitev dobrih poslovnih običajev, poslovne morale, poklicne etike in odgovornosti v prometu z nepremičninami tako, da zlasti: 
  • svetuje članom ZDNP in podpisnikom Kodeksa glede dobrih poslovnih običajev; 
  • izdaja  načelna mnenja, stališča, priporočila in pojasnila o vprašanjih, povezanih z vsebino Kodeksa ; 
  • predlaga spremembe Kodeksa, v kolikor ugotovi pomanjkljiva določila, ki otežujejo delo Komisije; 
  • oblikuje predloge za dopolnitev Kodeksa z novimi poslovnimi običaji in dopolnitvijo obstoječih poslovnih običajev z namenom pospeševanja razvoja in napredka stroke; sodeluje z upravnimi organi, inšpekcijskimi organi, sodišči in drugimi organizacijami, kadar ti organi obravnavajo primere kršitev dobrih poslovnih običajev, poslovne morale, poklicne etike in odgovornosti v prometu z nepremičninami.
Postopek pred Komisijo se začne s podajo vprašanja, prošnje za pojasnilo oziroma usmeritev ali prijave kršitev Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami s strani člana ZDNP oziroma podpisnika Kodeksa ali potrošnika. Vloga mora vsebovati: 
  • vprašanje oziroma prošnjo za pojasnilo o kateri naj odloči Komisija ali 
  • opis kršitve z navedbo vseh relevantnih dejstev.