Kaj storim v primeru kršitve Kodeksa


 

Kodeks dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami velja za vse pravne in fizične osebe v Republiki Sloveniji, ki v skladu z veljavnimi predpisi, ne glede na svojo pravnoorganizacijsko obliko, opravljajo storitve v prometu z nepremičninami, razen če je v pogodbi z naročiteljem izrecno dogovorjeno, da je uporaba tega Kodeksa izključena in to ni v nasprotju s prisilnimi predpisi in moralnimi načeli. Ta Kodeks velja tako za nepremičninske družbe kot tudi za nepremičninske posrednike in za druge udeležence v prometu z nepremičninami.

Kljub temu pa je Komisija Združenja družb za nepremičninsko posredovanje pristojna za ugotavljanje in sankcioniranje kršitev Kodeksa le pri članicah GZS-ZPN.

V primeru kršitve Kodeksa, poslovne morale in poklicne etike je potrebno vložiti pisno prijavo, ki mora vsebovati:

  • podatke o članu (nepremičninsko posredniški družbi), ki je obtožena kršitve (naziv družbe, naslov in kontaktni podatki);
  • opis kršitve;
  • dokaze za zatrjevano kršitev in
  • kontaktne podatke prijavitelja.

Prijavo je potrebno vložiti ali po pošti na naslov: GZS-ZPN, Komisija za kršitve Kodeksa, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, ali po e-pošti: zpn@gzs.si .

 

Pravica za vložitev prijave preneha v roku 3 mesecev od trenutka, ko je prijavitelj izvedel za kršitev ali ko poteče eno leto od storitve kršitve. Absolutni rok za prijavo kršitve je dve leti od storitve kršitve.

Komisija pregleda vlogo in če oceni, da prijava ne daje dovolj trdne podlage za začetek postopka, lahko od prijavitelja zahteva, da v roku 8 dni posreduje Komisiji dodatna pojasnila in dokaze.

Komisija po obravnavi pritožbe sprejme sklep, zoper katerega je možna pritožba na UO ZDNP, lahko pa tudi izreče enega od možnih ukrepov:

  • v lažjih primerih kršitev: opomin;
  • v težjih primerih kršitev: javni opomin z objavo na spletnih straneh ZPN in ZDNP;
  • v najtežjih primerih kršitev: izključitev iz ZDNP z objavo na spletnih straneh ZPN in ZDNP.

 

Vsaka stranka v postopku nosi lastne stroške. 

Skupni stroški postopka obsegajo zlasti:
- potne stroške in nagrade članov Senata,
- stroške, potrebne za izvedbo dokazov,
- administrativne stroške Komisije.