Kodeks dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami


 

  • V času od sprejetja Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami, z dne 30.08.2011, smo zaznali že prvo potrebo po tehnični redakcijski dopolnitvi Kodeksa, ki se nanaša na mirno reševanjem sporov, predvsem z vidika potrošnikov.

Napotilo k uporabi tipizirane arbitražne klavzule v VII. poglavju, ki govori o mirnem reševanju sporov je bilo pri snovanju Kodeksa namenjeno izključno razmerjem med pravnimi osebami, saj Zakon o arbitraži (ZArbit) (Uradni list RS, št. 45/08), jasno določa, da se tak sporazum ali klavzula med gospodarsko družbo in fizično osebo kot potrošnikom lahko sklene šele po nastanku spora in ne prej.

Zbor članov ZDNP je na svoji dopisni seji, dne 7. februarja 2013, sprejel naslednje dopolnitve Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami.

Zbor članov ZDNP je na  seji, dne 18. maja 2017, sprejel naslednje dopolnitve Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami.


V priloženi datoteki je objavljen čistopis KODEKSA.

 

Kodeks velja za vse pravne in fizične osebe v Republiki Sloveniji, ki v skladu z veljavnimi predpisi, ne glede na svojo pravnoorganizacijsko obliko, opravljajo storitve v prometu z nepremičninami, razen če je v pogodbi z naročiteljem izrecno dogovorjeno, da je uporaba tega Kodeksa izključena in to ni v nasprotju s prisilnimi predpisi in moralnimi načeli. Ta Kodeks velja tako za nepremičninske družbe kot tudi za nepremičninske posrednike in za druge udeležence v prometu z nepremičninami.

Vse nepremičninske družbe, ki bi želele poudariti zavezanost k temu Kodeksu, lahko sprejmejo izjavo o zavezi k spoštovanju Kodeksa.

Družbe članice ZPN, ki podajo izjavo iz prejšnje točke, prejmejo posebno potrdilo ZPN. Potrdilo velja za tekoče leto.

 

  • Z dnem uveljavitve tega Kodeksa preneha veljati Kodeks dobrih poslovnih običajev pri poslovanju z nepremičninami z dne 28. november 1996 v delu, ki ureja dobre poslovne običaje v prometu z nepremičninami. Ostale določbe ostajajo v veljavi še naprej. 

 

      
              


               

        

   

                     

- Seznam podjetji, ki so podpisala izjavo o spoštovanju Kodeksa

- Spremeljevalni dokumenti

- Komisija ZDNP za presojo kršitev Kodeksa

 


Pripeti dokumenti