Kodeks dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami


 

Z namenom, da bi:
  • vzpostavili in vzdrževali visoko raven kakovosti storitev nepremičninskih družb in nepremičninskih posrednikov;
  • pripomogli k zagotavljanju pravne varnosti strank v prometu z nepremičninami;
  • zagotovili spoštovanje dobrih poslovnih običajev, načel lojalne konkurence in poklicne etike v prometu z nepremičninami;
  • pospeševali razvoj in napredek stroke prometa z nepremičninami;
  • dvignili ugled nepremičninskih družb in nepremičninskih posrednikov;
  • zagotovili primerno kadrovsko in organizacijsko usposobljenost nepremičninskih družb in nepremičninskih posrednikov, stalno strokovno izobraževanje na področju prometa z nepremičninami ter 
  • spodbujali udeležence poslovnih razmerij v prometu z nepremičninami k mirnemu reševanju sporov z uporabo alternativnih oblik, kot so zlasti mediacija in arbitraža,

je Zbor članov Združenja družb za nepremičninsko posredovanje pri GZS – Zbornici za poslovanje z nepremičninami na svoji seji dne 17.05.2018, sprejel na seji dne 21.05.2020 pa dopolnil

Kodeks dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami

Kodeks velja za vse pravne in fizične osebe v Republiki Sloveniji, ki v skladu z veljavnimi predpisi, ne glede na svojo pravnoorganizacijsko obliko, opravljajo storitve v prometu z nepremičninami, razen če je v pogodbi z naročiteljem izrecno dogovorjeno, da je uporaba tega Kodeksa izključena in to ni v nasprotju s prisilnimi predpisi in moralnimi načeli. Ta Kodeks velja tako za nepremičninske družbe kot tudi za nepremičninske posrednike in za druge udeležence v prometu z nepremičninami.

Vse nepremičninske družbe, ki bi želele poudariti zavezanost k temu Kodeksu, lahko sprejmejo izjavo o zavezi k spoštovanju Kodeksa.

Družbe članice ZPN, ki podajo izjavo iz prejšnje točke, prejmejo posebno potrdilo ZPN. Potrdilo velja za tekoče leto.

Ta Kodeks v celoti nadomešča Kodeks dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami z dne 30.8.2011, s spremembami in dopolnitvami z dne 7.2.2013 in z dne 18.5.2017.

 

      
              


               

        

   

                     

- Seznam podjetji, ki so podpisala izjavo o spoštovanju Kodeksa

- Komisija ZDNP za ugotavljanje dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami

 


Pripeti dokumenti