Članstvo v ZDNP se splača

Član ZDNP lahko postane vsaka gospodarska družba, samostojni podjetnik ali zadruga, ki: 

 • je član GZS-ZPN;
 • izpolnjuje pogoje po zakonodaji, ki ureja nepremičninsko posredovanje;
 • dejansko opravlja dejavnost posredovanja v prometu z nepremičninami;
 • podpiše pristopni obrazec o včlanitvi v ZDNP.

Pravice članov so: 

 • aktivna in pasivna volilna pravica v organe ZDNP;
 • uporaba logotipov ZDNP, ZPN, GZS in CEPI;
 • dajanje pobud in predlogov v zvezi s sprejemanjem zakonov in podzakonskih aktov, zlasti na nepremičninskem področju, s katerimi se uveljavlja vpliv članov ZDNP in zagotavlja boljša kakovost storitev;
 • sodelovanje pri pripravi stališč in predlogov ZDNP;
 • uporaba storitev ZDNP;
 • informiranost glede vseh pomembnih vprašanj s področja delovanja ZDNP.

Obveznosti članov so:

 • izvajanje sprejetih sklepov in spoštovanje določil Pravil ZDNP, Pravil ZPN in Statuta GZS;
 • spoštovanje Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami (v nadaljnjem besedilu Kodeks);
 • izmenjava informacij za potrebe izvajanja dejavnosti in uresničevanja interesov članov;
 • skrb za dobro ime in ugled ZDNP;
 • stalno izobraževanje in seznanjanje z aktualnimi spremembami zakonodaje, ki se tiče dejavnosti nepremičninskega posredovanja;
 • sporočanje sprememb kontaktnih podatkov;
 •  redno plačevanje članarine GZS, ZPN in ZDNP, če je ta posebej dogovorjena in sprejeta.

Vstop in izstop iz ZDNP je prostovoljna in neodtujljiva pravica vseh članov GZS-ZPN, ki izpolnjujejo pogoje iz teh Pravil ZDNP.

Članstvo v ZDNP tudi podpira sodelovanje in pomoč med člani. Pod geslom ZDRUŽENI SMO BOLJŠI, člani med seboj več komunicirajo in se povezujejo, skupaj rešujejo probleme in iščejo rešitve. Vsak lahko prispeva k razvoju in delu ZDNP.


Storitve za člane ZDNP >>

Kako se lahko včlanim >>