Zapri

ZDNP-Združenje družb za nepremičninsko posredovanje

 

 

ZDNP na  

 

 

Junija 2009 so predstavniki družb, ki se ukvarjajo z nepremičninskim posredovanjem ustanovili Združenje družb za nepremičninsko posredovanje (ZDNP), ki deluje znotraj GZS-Zbornice za poslovanje z nepremičninami.

Namen združenja je predvsem v boljši povezanosti družb za nepremičninsko posredovanje, v ustvarjanju boljšega ugleda družb, v lažjem uveljavljanju njihovih interesov pred državnimi organi ter učinkovitejšem nastopanju in predstavljanju v medijih. Prioritetna naloga Združenja je sprememba zakonodaje.

Član ZDNP lahko postane vsaka gospodarska družba, samostojni podjetnik ali zadruga, ki:

 • - je član GZS-ZPN;
 • - izpolnjuje pogoje po zakonodaji, ki ureja nepremičninsko posredovanje;
 • - dejansko opravlja dejavnost posredovanja v prometu z nepremičninami;
 •  - podpiše pristopni obrazec o včlanitvi v ZDNP.

Pravice članov so:

 • - aktivna in pasivna volilna pravica v organe ZDNP;
 • - uporaba logotipov ZDNP, ZPN, GZS in CEPI;
 • - dajanje pobud in predlogov v zvezi s sprejemanjem zakonov in podzakonskih aktov, zlasti na nepremičninskem področju, s katerimi se uveljavlja vpliv članov ZDNP in zagotavlja boljša kakovost storitev;
 • - sodelovanje pri pripravi stališč in predlogov ZDNP;
 • - uporaba storitev ZDNP;
 • - informiranost glede vseh pomembnih vprašanj s področja delovanja ZDNP.

Obveznosti članov so:

 • - izvajanje sprejetih sklepov in spoštovanje določil Pravil ZDNP, Pravil ZPN in Statuta GZS;
 • -  spoštovanje Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami (v nadaljnjem besedilu Kodeks);
 • - izmenjava informacij za potrebe izvajanja dejavnosti in uresničevanja interesov članov;
 • - skrb za dobro ime in ugled ZDNP;
 • - stalno izobraževanje in seznanjanje z aktualnimi spremembami zakonodaje, ki se tiče dejavnosti nepremičninskega posredovanja;
 • - sporočanje sprememb kontaktnih podatkov;
 •  - redno plačevanje članarine GZS, ZPN in ZDNP, če je ta posebej dogovorjena in sprejeta.

Vstop in izstop iz ZDNP je prostovoljna in neodtujljiva pravica vseh članov GZS-ZPN, ki izpolnjujejo pogoje iz teh Pravil ZDNP.

Register članov ZDNP se vodi v okviru registra članov GZS in ZPN. Register je javen. Za ažuriranje registra skrbi strokovna služba ZPN.